czwartek, 16 października 2014

Zadbajmy o wychowanie plastyczne naszych pociech

Nie każdy rodzić zdaje sobie sprawę jak ważną rolę w rozwoju małego dziecka pełni wychowanie plastyczne, a ściślej rzecz ujmując działalność plastyczna.
Podobnie jak zabawa, działalność ta stanowi w wieku przedszkolnym potrzebę rozwojową i jest jedną z głównych form aktywności dziecka. Odpowiednie pokierowanie wychowaniem poprzez plastykę stymuluje i przyczynia się do harmonijnego rozwoju osobowości dziecka, zespala jego procesy emocjonalne, poznawcze i motoryczne. Działalność plastyczna ale także konstrukcyjna tworzą szerokie pole dla jego własnej  ekspresji i samorealizacji możliwości twórczych. Wszelka działalność w tym  zakresie daje dziecku zadowolenie i radość, wzmacnia poczucie własnej wartości, niezbędnej dla kształtowania się jego osobowości w działaniu i współżyciu z otoczeniem.


Plastyka ma także duże znaczenie dla zdrowia psychicznego i rozwoju sprawności ruchowych dzieci. Zaspokaja ona potrzebę dziecka do przeżywania, działania i manipulowania przedmiotami. Działalność plastyczno-konstrukcyjna wymaga operowania rękami, ale aktywizuje całą sferę kinestetyczną organizmu dziecka. Przyczynia się do rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnia czynności manualne. Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej oraz percepcji otaczającego świata dziecko gromadzi  doświadczenia zarówno poznawcze jak i twórcze. Podczas tworzenia dziecko doznaje silnych przeżyć. Wynikają one nie tylko z samego działania lecz także z możliwości wyrażania środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć, których  dziecko nie byłoby w stanie opowiedzieć słowami.


Obcowanie z plastyką rozwija również wrażliwość zmysłową, pobudza proces spostrzegania, wyobraźnię, koncentrację uwagi. Usprawnia także myślenie konkretno-obrazowe, daje okazję dokonywania analizy i syntezy, porównania i uogólniania. Kształci zdolność posługiwania się znakiem graficznym. Poszerza wiedzę dziecka o świecie i utrwala zasób podstawowych pojęć odnoszących się do barwy, kształtu, budowy przedmiotów. Pobudza także ekspresję słowną dziecka i dzięki temu rozwija mowę. Wpływa na rozwój zainteresowań i umiejętności oraz pomysłowość.
Wszystkie te argumenty świadczą o nieocenionej roli plastyki w kształtowaniu osobowości dziecka, dlatego  drogi rodzicu nie spychaj na margines tej sfery życia swojego dziecka, zadbaj o jego aktywność plastyczną, stwarzaj warunki i atmosferę twórczej pracy. Odpowiednia motywacja utrwali w dziecku jego naturalną potrzebę tworzenia a także uwrażliwi na piękno i harmonię otaczającego świata, a to z kolei przyczyni się do odczuwania pozytywnych doznań estetycznych.


Joanna Żołyńska-Janczyk, nauczyciel w ZSM w Brzegu  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza