poniedziałek, 9 marca 2015

Medyk Brzeg - Opiekun medycznyOpiekun medyczny jest zawodem medycznym i został objęty klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. 
W strukturze klasyfikacji zawodów, opiekun medyczny mieści się w tzw. wielkiej grupie Nr 5:
Nr 5 – pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
     53 – pracownicy opieki osobistej i pokrewni
     532 - pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni
     5321 – medyczny personel pomocniczy
     532102 – opiekun medyczny s
(symbol s oznacza, że kwalifikacje opiekuna medycznego zdobywa się w kształceniu szkolnym)


Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny (symbol cyfrowy 532102) prowadzą wyłącznie szkoły policealne dla osób posíadających wykształcenie średnie. 

Ponadto, szkoły te mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą uczęszczać osoby dorosłe, które spełnily obowiązek szkolny. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwía przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: 

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, 
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, 
 • współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, 
 • asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, 
 • dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich;
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 • zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów higienicznych;
 • konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.


Opiekun medyczny powinien:
 • mieć dobry stan zdrowia,
 • interesować się problemami medycznymi,
 • wykazywać postawę empatii, zrozumienia dla człowieka chorego
  i cierpiącego.

Szkolny plan nauczania:

Zawód: opiekun medyczny  532102
Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Liczba godzin do realizacji: 608

M1. Podejmowanie działalności w ochronie zdrowia
128

M1.J1.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
16
M1.J2.  Podstawy działalności gospodarczej
32
M1.J3.  Język obcym w zawodzie opiekuna medycznego
32
M1.J4.  Język migowy
32
M1.J5.  Technologie informatyczne
16
M2. Promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych
96

M2.J1.  Promowanie zdrowia
16
M2.J2.  Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych
32
M2.J3.  Organizacja ochrony zdrowia
32
M2.J4.  Zagrożenia zdrowia i życia
16
M3. Rozpoznawanie problemów osoby wymagającej opieki
80

M3.J1.  Charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia
              człowieka
50
M3.J2.  Charakteryzowanie przebiegu klinicznego jednostek
              chorobowych
30
M4. Pielęgnowanie osoby chorej i niesamodzielnej
240

M4.J1.  Metodyka pracy opiekuna medycznego
64
M4.J2.  Wykonywanie zabiegów z zakresu zaspokajania potrzeb u osoby
              chorej i niesamodzielnej
176
M5. Organizowanie i wykonywanie czynności pielęgnacyjno -opiekuńczych
64

M5.J1.  Planowanie pracy opiekuna medycznego
24
M5.J2.  Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych
40


Praktyki zawodowe 160 godzin (4 tygodnie) w II semestrze


Praca: absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Obserwuje się również bardzo niskie zainteresowanie kształceniem w zawodzie pielęgniarka, których jest z każdym rokiem mniej. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. To zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Istnienie tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

1 komentarz:

 1. Są firmy, które w swojej ofercie mają specjalną podyplomową edukację związaną z kierunkiem medycyny. Zastanawiam się, czy skorzystać na przykład z propozycji tych kongresów https://podyplomie.pl/kongresy . Dla mnie będzie to bardzo wartościowa wiedza. Jeśli kogoś Was interesuje, to może również z niej skorzysta?

  OdpowiedzUsuń